ایزو بوتانول
ایزو بوتانول
ایزو بوتانولایزو بوتانول
ایزو بوتانول
ایزو بوتانول
ایزو بوتانولایزو بوتانول

ایزو بوتانول پلمپ شده شازند اراک

دسترسی: در انبار

ایزو بوتانول Isobutanol)) یک ترکیب شیمیایی آلی با فرمول مولکولی C4H10Oاست.فرمول ساختاری آن (CH3)2-CH-CH2OH و نام آیوپاک 2-متیل پروپن 1-اّل (2-methyl-propen-1-ol)، این محصول ماده ای بی رنگ، اشتعال پذیر و بوی مشخصی دارد و بعنوان حلال استفاده می شود.