پنتا اریتریتول
پنتا اریتریتول
پنتا اریتریتول
پنتا اریتریتول
پنتا اریتریتول
پنتا اریتریتول

پنتا اریتریتول 98%

دسترسی: در انبار

پنتا اریتریتول جامدی بلورین و سفید رنگ، به طور متوسط در آب خنک و مقدار نامحدودی در آب گرم حل می شود و یک پلی الکل با چهار گروه هیدروکسیل با قابلیت استری شدن می باشد و به بصورت سه گرید منو، تکنیکال و نیتراته در دسترس می باشد. پنتااریتریتول برای ساختن ماده منفجره پنتااریتریتول تترا نیترات و در تولید رزین های آلکیل و دیگر ترکیبات پوشش دهنده به کار می رود.