پلی وینیل الکل 2488
پلی وینیل الکل 2088
پلی وینیل الکل 2488
پلی وینیل الکل 2088

پلی وینیل الکل (2088 و 2488)

2 نقد و بررسی
دسترسی: در انبار

پلی وینیل الکل یک پلیمر سنتزی محلول در آب و به صورت پودر سفید رنگ یا کرم قابل ذوب میباشدکه در دمای 230 درجه سانتی گراد تجزیه میشود پلی وینیل الکل ازیک خاصیت بسیار جذاب برخوردار است و آن قابلیت تجزیه بیولوژیکی است. مونومرهای وینیل الکل ضعیف هستند و پلی وینیل الکل از جایگزینی گروه استات دروینیل استات با گروه های هیدروکسیل تهیه میشود.پلی وینیل الکل اولین بار توسط درسال 1392 ساخته شدواز واکنش مبادلی استربدست آمد.