logo

اسید های آلی و معدنی

اسید های آلی و معدنی (Organic and mineral acids) دو تعریف مجزا دارند.

اسید آلی (Organi acids) ترکیبی آلیست که دارای خاصیت اسیدی باشد.کربوکسیلیک اسیدها مهم‌ترین دسته از اسیدهای آلی هستند که شامل گروه کربوکسیل ( –COOH) می‌باشند.همچنین ترکیبات شامل گروه عاملی ( –SO۲OH) اسیدهای آلی قوی محسوب می‌شوند و الکل‌ها (–OH) دارای خاصیت اسیدی ضعیف هستند.برخی از شناخته شده‌ترین اسیدهای آلی عبارت اند از:

 • اسید لاکتیک
 • استیک اسید
 • فرمیک اسید
 • سیتریک اسید
 • اکسالیک اسید
 • اوریک اسید

اسید معدنی (mineral acids) به اسیدهایی گفته می‌شود که از یک یا چند ماده معدنی استخراج شده باشد.اسیدهای معدنی در محیط آبی ایجاد یون هیدروژن و یک یون مزدوج بازی می‌کند.

 • هیدروکلریک اسید HCl
 • نیتریک اسید HNO۳
 • فسفریک اسید H۳PO۴
 • سولفوریک اسید H۲SO۴
 • بوریک اسید H۳BO۳
 • هیدروفلوئوریک اسید HF
 • هیدروبرومیک اسید HBr
 • پرکلریک اسید HClO۴

نمایش دادن همه 4 نتیجه

فهرست