logo

بررسی اقتصاد جهانی

بررسی اقتصاد جهانی

چکیده

  • چشـمانداز مثبـت حاصـل از اثربخشـی واکسـن کرونـا و رونـق فعالیتهـای اقتصـادی و تقاضـا در سـال ۲۰۲۱ بـه همـراه پیشبینـی ادامـه افـت شـاخص دلار ناشـی از نـرخ بهــره پاییــن و تــداوم تعریــف بســته های حمایتــی، موجــب خوشبینــی بــه ادامــه رونــد صعــودی قیمــت کالاهــای پایــه گردیــده اســت.
  • اگرچــه همچنــان مهمتریــن عامــل اثرگــذار بــر بــازار ســرمایه در افــق ســال ۱۴۰۰ ،امــکان حصــول توافــق و تغییــر پارادایــم اقتصــادی ناشــی از آن اســت، بــا این وجــود در میان مـدت، عواملـی نظیـر ثبـات دلار، کشـیده شـدن ترمـز رشـد نـرخ بهـره بین بانکـی و رشـد قیمـت کالاهـای پایـه موجب بازگشـت تقاضـای خریـد سـرمایه گذاران در بازار سـهام شـده اسـت. بـرآورد کنونـی قیمتهـا نشـان میدهـد بـرای شـرکتهای سـود محور در صنایـع پتروشـیمی و فلـزی معدنـی، بـازار نسـبت E/P فـوروارد هفـت را ارزنـده میدانـد.
  • در سـال ۹۹ بـرای اولیـن بـار در دو دهـه اخیـر، تـراز ارزی جـاری کشـور منفـی گردیـد. اگرچـه در سـال جـاری شـاهد رشـد بیـش از ۶۰ درصـدی نـرخ ارز بودهایـم، با اینحـال عواملـی نظیـر ممنوعیـت واردات بخشـی از کالاهـا، عـدم تخصیـص ارز بـه بخشـی دیگـر، کاهـش تقاضـای ارز مسـافرتی و خـروج سـرمایه بـه دلیـل محدودیتهـای ناشـی از کرونـا، موجـب شـده اسـت نـرخ کنونـی دلار منعکس کننـده کامـل تـراز ارزی کنونـی کشـور نباشـد.

اقتصـــــاد جهانـــی

جـهــــان

رشد بدهی ها در سطح جهان، افزایش ریسک

بـــا وجـــود جهـــش 14درصـــدی نســـبت بدهـــی بـــه تولیـــد ناخالـــص جهانـــی در ســـال 2020 و رســـیدن آن بـــه 265درصـــد و افزایـــش ریســکها، بــروز بحــران در ایــن زمینــه حداقــل طــی دو ســال آتــی نامحتمـــل اســـت. امـــا رشـــد بدهی هـــا ســـرعت ریـــکاوری و بازگشـــت ســـطح تقاضـــا را بـــا تاخیـــر مواجـــه خواهـــد کـــرد و مـــوارد نکـــول و ورشکســـتگی بـــه ســـطحی مشـــابه بحـــران ســـال 2009 خواهـــد رســید. البتــه انتظــار مــیرود نــرخ بهــره پایــه (نظیــر نــرخ الیبــور و یــا نــرخ بهــره فــدرال رزرو آمریــکا) در نقــاط مختلــف جهــان همچنــان تــا ســال 2023 پاییــن باقــی بمانــد کــه ایــن خــود تــا میــزان زیــادی جلــوی بحرانهــا را خواهــد گرفــت امــا بــا ایــن حــال انتظــار مــیرود 22درصـــد شـــرکتها و کشـــورها بـــا کاهـــش رتبـــه اعتبـــاری مواجـــه شـــوند بویـــژه آنهایـــی کـــه بـــه صـــورت مســـتقیم تحـــت تاثیـــر ویـــروس کرونـــا بودهانـــد (اس انـــد پـــی گلوبـــال).

ایالات متحده

چه انتظاری از ریاست جمهوری بایدن میتوان داشت؟

دولـت بایـدن بـه صـورت مشـخص برنامه هـای جدیـدی جهـت هزینه کرد در حـوزه زیرسـاخت، آمـوزش، انـرژی پـاک و تجدیدپذیـر و بهداشـت و درمـان دارد. امـا بـدون کنتـرل سـنا اجـرای بسـیاری از ایـن برنامه هـا بـا محدودیت هایـی همـراه اسـت. بـا توجـه بـه نتیجـه نهایـی انتخابـات ریاسـت جمهـوری آمریـکا و مجلـس سـنا، در سـه حـوزه بـازار سـرمایه، نـرخ بهـره و شـاخص دلار پیشبینـی می شـود اقتصـاد آمریـکا بـا شـرایط ذیـل رو بـه رو شـود:

  • بـازار سـرمایه: تقسـیم قـدرت بیـن دو جناح باعث رشـد بیشـتر بازار میگــردد و حوزههــای فنــاوری و انــرژی کمبــازده و حوزههــای صنایــع نظامـی، سـاخت و سـاز و زیرسـاخت بـازده باالتـری خواهـد داشـت.
  • نـرخ بهـره: تسـهیل کمـی فـدرال رزرو باعـث ثبـات نرخهـا شـده امـا پتانســیل اعمــال سیاســتهای مالــی ســختگیرانه میتوانــد منجــر بــه بالا رفتـن نـرخ شـود.
  • شــاخص دلار: نــرخ بهــره پاییــن در کنــار بســتههای حمایتــی بیشــتر مقابلـه بـا کرونـا، عامـل تضعیـف دلار خواهـد شـد (مورنینـگ اسـتار).

چشم انداز رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا

اتحـادیه اروپـا

چشم انداز رشد اقتصادی اروپا صرفا با غلبه بر کرونا بدست نخواهد آمد

بــر مبنــای پیشبینی هــای OECD ،اقتصــاد اروپــا درســال جــاری 9.7 درصــد کوچــک خواهــد شــد. یعنــی رقمــی دوبرابــر آنچــه کــه در بحــران 2009 رخ داد. امــا چشــمانداز مالــی و اقتصــادی اروپــا بــه فراتــر از غلبــه بــر کرونــا وابســته اســت. اتحادیــه مالــی اروپــا
آسـیب پذیر بـوده و نیازمنـد تصمیمـات قاطعـی از سـوی رهبـران ایـن اتحادیــه اســت. کمبودهایــی چــون نبــود وزیر دارایــی و خزانــه داری مرکـزی، امـکان انتشـار اوراق بدهـی بـه صـورت مشـترک و در نهایـت فقـدان اتحادیـه بانکـی کامـل، نـه تنهـا چشـمانداز رشـد را مخـدوش میکنـد بلکـه میتوانـد باعـث بـروز مشـکل در بسـته عظیـم حمایـت مالــی بــرای مقابلــه بــا کرونــا شــده و خســارتهای بیشــتری بــه اتحادیــه وارد کنــد (فایننشــال تایمــز).

چین

آماده شدن چین برای جهان پس از ترامپ

با آمدن بایدن و رهایی از سیاستهای غیرقابل پیشبینی دونالد ترامپ و بـا توجـه بـه عملکـرد فوقالعـاده یوان در فصـل قبلی) بهتریـن طی ده سال اخیر)، چین نیازمند جلوگیری از تقویت بیش از پیش یوان است. سـرمایهگذاران غیرچینـی امسـال بـا سـرعت بیسـابقهای اوراق قرضه
دولـت چیـن را خریـداری میکنند، زیـرا بازده نسـبی آن بالاترین میزان در پنج سـال گذشـته است.
لـذا چیـن بـا حـذف دو بـازوی حمایتـی یـوان، بـرای دوران پسـا ترامپ و دنیایـی کـم تلاطم تـر آمـاده میشـود.
این دو عبارتند از:
1 – حـذف فاکتورهـای ضدچرخـهای توسـط بانـک خلـق چیـن (از جملـه تعییــن نــرخ روزانــه یــوان بــرای معامله گــران).
2 – بانکهـا هنگامـی کـه مشتریانشـان قصـد فـروش اسـتقراضی یوان را دارنـد، نیازمنـد کنـار گذاشـتن وجـه نقـد نیسـتند و این یعنـی ایجاد فضـا بـرای امـکان تضعیف انـدک یـوان (بلومبرگ).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست