مواد شیمیایی

ترکیب مواد شیمیایی عبارت است از یک ماده شیمیایی خاص که از دو یا چند عنصر شیمیایی مختلف تشکیل می‌شود. این عناصر به وسیلهٔ پیوند شیمیایی به یکدیگر متصل می‌شوند و می‌توانند به وسیله واکنش شیمیایی به مواد ساده تبدیل گردند. هر ترکیب شیمیایی مختلف، یک ساختمان شیمیایی تعریف شده منحصر به فرد دارد؛ به عبارت دیگر، هر ترکیب نسبت اتمی یکسانی دارد که اتم‌های آن با چینش مکانی مشخصی به وسیله پیوند شیمیایی آرایش می‌یابند. ترکیبات شیمیایی ممکن است به صورت ترکیب مولکولی باشند که در این صورت مولکول‌ها با پیوند کووالانسی در کنار هم قرار می‌گیرند.
طبقه بندی ترکیبات شیمیایی شامل موارد زیر است:

مواد شیمیایی آلی
مواد شیمیایی معدنی
مقایسه مواد آلی و مواد معدنی

موادشیمیایی آلی نیز خود دارای دسته بندی زیر است:

هیدروکربنهای ساده
هیدروکربنهای اکسیژن‌دار
هیدروکربنهای نیتروژن‌دار
هیدروکربنهای اکسیژن و نیتروژن دار

نمایش 1–10 از 21 نتیجه

فهرست